/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Teisės aktai

Kvalifikacijos tobulinimo priemoniu planas (dir. isak. Nr. V1-91(1.3), 2020-10-12) .

Vilniaus lietuvių namų ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu ar įprastu būdu tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus įsakymas dėl 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso užbaigimo

Vilniaus lietuvių namų darbo karantino (COVID-19) sąlygomis planas.

Priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį Vilniaus lietuvių namuose, planas.

Isakymas del ugdymo organizavimo nuotoliniu budu.

Isakymas del elgesio taisykliu bendrabutyje.

Įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos patvirtinimo.

Vilniaus lietuvių namų mokytojų, bendrabučio auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos priemonių planas 2019-2020 m.m..

Vilniaus lietuvių namų 2019-2020 m.m. smurto prevencijos ir intervencijos priemonių planas.

Įsakymas dėl metorinių grupių pirmininkų ir metodinės tarybos patvirtnimo (2019 spalio 1 diena) .

Vilniaus lietuvių namų lankomumo tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl tvarkos aprašo patvirtinimo.

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimų organizatorių skyrimo.

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS 2019 M. KOVO 22 D. ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ 17 INSTITUCIJŲ GALIMOS KORUPCIJOS TIKIMYBĖS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE VIDAUS AUDITO PAŽYMOJE NR. VA-6, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS.

Įsakymas dėl paramos gavimo ir naudojimo tavrkos papildymo ir pakeitimo.

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantiems asmenims suteikti administravimo įgaliojimai, sąrašo patvirtinimo.

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo pildymo.

Vilniaus lietuvių namų lėšų, skirtų organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokytojams ir kultūrines-edukacines programas šių mokyklų mokiniams panaudojimo tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų pedagogų etikos kodeksas.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų, mokinių ir jų tėvelių asmens duomenų saugojimo politika.

Vilniaus lietuvių namų informacinių ir komunikacinių techmologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

Vilniaus lietuvių namų kryzių valdymo tvarkos aprašas.

Patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus lietuvių namuose vykdymo tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų Vaiko gerovės komisijos sudėtis.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Įsakymas dėl tarptautinės konferencijos „Etnokultūros veiklų integravimas į įvairių dalykų pamokas“.

Įsakymas dėl padėkos už šimtadienio organizavimą.

Įsakymas dėl padėkos už aktyvų dalyvavimą Vilniaus lietuvių namų ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) bendradarbiavimo projekte „Mokinis-mokyniui“ Vilniaus lietuvių namų darbuotojams.

Įsakymas dėl padėkos Užsienio lietuviškų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių meninio ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkurso.

Vilniaus lietuvių namų kvalifikacijos tobulinimo renginių planavimo, organizavimo, pažymėjimų išdavimo, atsikaitomybės ir apmokėjimo tvarka.

Vilniaus lietuvių namų renginių organizavimo tvarka.

Vilniaus lietuvių namų projektas „Gabių vaikų ugdymas“.

Vilniaus lietuvių namų projektas „AŠ-LIETUVA-PASAULIS“.

Vilniaus lietuvių namų projektas „Mokinių kūrybiškumo ugdymas“.

Vilniaus lietuvių namų projektas „Vilniaus lietuvių namų tremčių istorija“.

Vilniaus lietuvių namų projektas „Mokytojas - mokytojui“.

Įsakymas dėl prevencinių projektų „Sėkminga adaptacija ir sveikatos priežiūra“ ir „Aš būsiu saugus“ patvirtinimo

Įsakymas dėl projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ papildymo .
Vilniaus lietuvių namų projektas „Tarpkultūrinis ugdymas“.

Gruodžio mėnesio ugdymo proceso organizavimo planas.

Įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų 2015-2020 metų starteginio plano papildymo ir pakeitimo.
2015-2020 metų strateginio plano pakeitimai.
Vilniaus lietuvių namų 2015-2020 metų strateginis planas.

Lapkričio mėnesio ugdymo proceso organizavimo planas.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus akoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas.

Pirmos pagalbos organizavimo Vilniaus lietuvių namuose tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas.

Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga Vilniaus lietuvių namuose tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų mokytojų, bendrabučio auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai