/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Raðykite mums el. paðtu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tëvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Abiturientams


Atmintinė abiturientams.

http://www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

http://www.aikos.smm.lt Atvira informavimo konsultavimo sistema.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašas.

MAŽIAUSIO STOJAMOJO KONKURSINIO BALO STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANTIEMS Į STUDIJŲ STIPENDIJAS 2017 METAIS NUSTATYMAS.

UŽSIENIO LIETUVIŲ, ĮGIJUSIŲ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ LIETUVOJE, KONKURAVIMO DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE VIETAS TVARKOS APRAŠO

http://www.kurstoti.lt/index.php Leidinio "KUR STOTI" tinklalapis.

http://www.tinklas.lt/kur-studijuoti Nevalstybinis plačiai švietimo bendruomenei skirtas portalas.


2020 m. BRANDOS EGZAMINAI

Įsakymas dėl 2019-2020 mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo (2020 m. balandžio 10 d.).

Deklaracija aprie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įpareigojimų. >>

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimai. >>

Brandos egzaminų programos. >>

Įsakymas dėl 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo (2019 m. rugpjūčio 29 d.).

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PAVIRTINIMO PAKEITIMO.

2020 m. brandos egzaminai.

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-661 DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO.

ĮSAKYMAS DĖL STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO.

ĮSAKYMAS DĖL STOJANČIŲJŲ Į KOLEGINES STUDIJAS 2020 METAIS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO.


2019 m. BRANDOS EGZAMINAI.

Nutarimas dėl 2019 metų stojančiųjų į univeristetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo.

Minimalūs rodikliai stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas.

Įsakymas dėl stojančiųjų į kolegines studijas 2019 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas.

įsakymas dėl 2018-2019 mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo.


2018 METŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI .

2018 m. brandos egzaminų organizavimas .

2018 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) .

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas .

http://www.egzaminai.lt/7/.

Brandos egzaminų programos. >>

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai .

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS įSKAITOS ORGANIZAVIMO TVARKA. >>

Nacionalinis egzaminų centras sulaukia klausimų dėl lietuvių kalbos ir literaūtros brandos egzamino vykdymo. Skelbiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. >>

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Kas keičiasi ir dėl ko? >>

2018 m. BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. >>

Įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodyklių nustatymo. >>

Raðykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuviø namai